תמ"מ 1 - תכנית מתאר מחוזית, מחוז ירושלים

אמאב תחבורה שימשה כיועץ תחבורה לתכנית המתאר המחוזית למחוז ירושלים, תמ"מ 1. תכנית זו מתווה את מדיניות התכנון לתפקודו היעיל של המחוז, בדגש על חיזוק העיר ירושלים ויצירת איזון מיטבי בין הפיתוח לשימור במחוז בכלל,  ובעיר ירושלים בפרט. התכנית נותנת מענה לצרכים החזויים למחוז ירושלים ומאפשרת את התנאים הנאותים לתפקודו היעיל ולפיתוחו הכלכלי של מחוז ירושלים, פיתוח איכות חיים גבוהה תוך מתן אפשרות לדיור, לתעסוקה, לרווחה ופנאי ונופש עבור כלל תושבי המחוז.

תמ"מ 30/1, החליפה את קודמתה, תמ"מ/ 1, שאושרה בשנת 77, ואשר במהלך השנים נערכו לה שינויים רבים.

מתוך הפרויקט: